นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2024 - 

เซอร์ฟคอร์ปตระหนักถึงความสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่ติดต่อกับเรา เช่น ลูกค้าและซัพพลายเออร์ บริษัทยึดนโยบายตามหลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย ตามขอบเขตที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวปี 1988 และกฎหมายความเป็นส่วนตัวท้องถิ่นในระดับสากล โดยนโยบายนี้ได้สรุปวิธีที่เซอร์ฟคอร์ปทุกสาขารวบรวม ใช้ และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. นโยบาย

บทสรุป - นโยบาย

นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาจได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดตรวจสอบการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นประจำ

 

นโยบายนี้ออกโดยบริษัท เซอร์ฟคอร์ป จำกัด (ABN 97089222506) ในนามของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เซอร์ฟคอร์ป” “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา”) และจ่าหน้าถึงบุคคลภายนอกองค์กรของเราที่เราติดต่อด้วย โต้ตอบ รวมถึงลูกค้า ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้สินค้าหรือบริการอื่น ๆ ของเรา ผู้สมัครงาน และผู้เยี่ยมชมสถานที่ของเรา (รวมกันเรียกว่า "คุณ") ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายนี้มีอธิบายไว้ในส่วน B ด้านล่าง

รายละเอียดของผู้จัดการและผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีอยู่ในส่วนที่ V ด้านล่าง ข้อกำหนดเฉพาะประเทศนั้นๆ มีระบุไว้ในภาคผนวก 1

นโยบายนี้อาจได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิบัติของเซอร์ฟคอร์ปเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียด และตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขของนโยบายนี้

 1. คำนิยาม
 • "ขอบเขตอำนาจศาลที่เพียงพอ" หมายถึงขอบเขตอำนาจศาลที่ได้รับการกำหนดอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ว่าเป็นการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ
 • คุกกี้” หมายถึงไฟล์ขนาดเล็กที่ปรากฎบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ (รวมถึงไซต์ของเรา) ในนโยบายนี้ การอ้างอิงถึง "คุกกี้" นั้นรวมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันด้วย เช่น เว็บบีคอน และไฟล์ GIF
 • ผู้ควบคุม” หมายถึงหน่วยงานที่ตัดสินใจว่าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและทำไม ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง ผู้ควบคุมมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยงานคุ้มครองข้อมูล” หมายถึงหน่วยงานสาธารณะที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายให้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • “EEA”หมายถึง เขตเศรษฐกิจยุโรป
 • “GDPR” หมายถึงกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปสำหรับสหภาพยุโรปและ EEA
 • ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใด ๆ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างอิงถึงตัวตน เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลสถานที่ ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์ หรือข้อมูลที่เชื่อมเกี่ยวกับตัวบุคคล รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงต่ออัตลักษณ์ทางกายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลนั้น
 • กระบวนการ” “การประมวลผล” หรือ “ประมวลผลแล้ว” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่กระทำกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ โครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลง การเรียกค้น การให้คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่งต่อ การเผยแพร่ หรือการทำให้พร้อมใช้งาน การจัดตำแหน่งหรือการรวมกัน การจำกัด การลบล้าง หรือการทำลาย
 • ผู้ประมวลผล” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม (นอกเหนือจากพนักงานของผู้ควบคุม)
 • การทำโปรไฟล์” หมายถึง รูปแบบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติใดๆ ซึ่งประกอบด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลบางประการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการพฤติกรรมของบุคคลธรรมดานั้นในที่ทำงาน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ความชอบส่วนบุคคล ความสนใจ ความน่าเชื่อถือ พฤติกรรม สถานที่ หรือการเคลื่อนไหว
 • “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเป็นผู้ควบคุม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน สุขภาพร่างกายหรือจิตใจ ชีวิตทางเพศ ความผิดทางอาญาหรือการลงโทษที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกกล่าวหา หมายเลขประจำตัวประชาชน หรืออื่นใด จัดเป็นข้อมูลที่ถือว่ามีความละเอียดอ่อนภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 • ไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ใดๆ ที่ดำเนินการหรือดูแลโดยเราหรือในนามของเรา
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บทสรุป – การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เซอร์ฟคอร์ปสามารถรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้: เมื่อมีการให้ข้อมูลแก่เรา (เช่น เมื่อคุณติดต่อเรา) เมื่อมีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ (เช่น เมื่อคุณเป็นลูกค้า) เมื่อคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะ (เช่น การโพสต์สาธารณะเกี่ยวกับเซอร์ฟคอร์ปบนโซเชียลมีเดีย) เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้ไซต์ สินค้า หรือบริการใดๆ ของเรา หรือเมื่อคุณโต้ตอบกับเนื้อหาหรือโฆษณาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม (เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย)

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เรารวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งต่อไปนี้:

 • ข้อมูลที่ให้กับเรา: เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการให้ข้อมูลนี้แก่เรา (เช่น เมื่อคุณติดต่อเราทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หรือโดยวิธีอื่นใด เมื่อคุณให้นามบัตรของคุณแก่เรา เมื่อคุณส่งเอกสารสมัครงานหรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อ)
 • ข้อมูลความสัมพันธ์: เรารวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างลูกค้าและเซอร์ฟคอร์ป (เช่น เราอ้างอิงหรือให้บริการแก่คุณ หรือแก่นายจ้างของคุณ หรือเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน)
 • ข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะ: เราสามารถรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงผ่านโซเชียลมีเดีย (เช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลจากโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ)
 • ข้อมูลไซต์: เรารวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ใด ๆ ของเราหรือใช้คุณสมบัติและเครื่องมือใด ๆ ที่มีอยู่บนไซต์ (ข้อมูลการเชื่อมต่อทางเทคนิค เช่น การเข้าถึงเว็บไซต์ ที่อยู่ IP ของคุณ วันที่และเวลาในการเข้าถึง อุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ ข้อมูลการกำหนดค่าเบราว์เซอร์)
 • รายละเอียดการลงทะเบียน: เรารวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้หรือลงทะเบียนเพื่อใช้ไซต์หรือบริการใด ๆ ของเรา
 • ข้อมูลและการโฆษณา: หากคุณเลือกที่จะโต้ตอบความคิดเห็นหรือโฆษณาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลบุคคลที่สาม: เรารวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลแก่เรา (เช่น หน่วยงานอ้างอิงเครดิต หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย เป็นต้น)
 • การติดตามข้อมูล: เราอาจรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการติดตามข้อมูลจากหน้าเว็บและการติดตามจดหมายข่าว

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่เรานั้นถูกต้องตามกฎหมาย และคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้พื้นฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น

 1. การสร้างข้อมูลส่วนบุคคล

บทสรุป การสร้างข้อมูลส่วนบุคคล

เราสร้างข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ (เช่น บันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา)


นอกจากนี้เรายังสร้างข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในบางสถานการณ์ เช่น บันทึกการโต้ตอบระหว่างคุณกับเรา และรายละเอียดประวัติของคุณ

 1. หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

บทสรุป หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ใช้ และประมวลผล

เราดำเนินการ: รายละเอียดส่วนตัวของคุณ (เช่น ชื่อของคุณ) ข้อมูลประชากร (เช่น อายุของคุณ) รายละเอียดการติดต่อของคุณ (เช่น ที่อยู่ของคุณ) บันทึกความยินยอมของคุณ รายละเอียดการชำระเงิน (เช่น ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ) ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา (เช่น ประเภทอุปกรณ์ที่คุณใช้) รายละเอียดของนายจ้างของคุณ (หากเกี่ยวข้อง) ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาหรือการโฆษณาของเรา และมุมมองหรือความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณให้กับเรา


เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามหมวดหมู่ต่อไปนี้ โดยใช้พื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

 • รายละเอียดส่วนบุคคล: ชื่อนามสกุล ชื่อที่ใช้เรียก และรูปถ่าย
 • ข้อมูลประชากร: เพศ วันเดือนปีเกิด / อายุ สัญชาติ คำทักทาย ชื่อ และภาษาที่ใช้
 • รายละเอียดการติดต่อ: ที่อยู่ทางจดหมาย ที่อยู่สำหรับจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดของผู้ช่วยส่วนตัว (หากมี) รายละเอียดแอพเมสเซนเจอร์ รายละเอียดการส่งข้อความออนไลน์ และรายละเอียดโซเชียลมีเดีย
 • บันทึกความยินยอม: บันทึกความยินยอมใด ๆ พร้อมด้วยวันที่และเวลา วิธีการให้ความยินยอม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ (เช่น เรื่องของความยินยอม)
 • รายละเอียดการซื้อ: บันทึกการซื้อและราคา รวมถึงชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
 • รายละเอียดการชำระเงิน: บันทึกใบแจ้งหนี้ บันทึกการชำระเงิน ที่อยู่เรียกเก็บเงิน วิธีการชำระเงิน หมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตรหรือเจ้าของบัญชี รายละเอียดความปลอดภัยของบัตรหรือบัญชี วันที่บัตรเริ่มเปิดใช้งาน วันหมดอายุของบัตร รายละเอียด BACS รายละเอียด SWIFT รายละเอียด IBAN จำนวนเงินที่ชำระ วันที่ชำระ และบันทึกเช็ค
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา: ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ประเภทเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเบราว์เซอร์ ที่อยู่ IP ตั้งค่าภาษา วันที่และเวลาในการเชื่อมต่อกับไซต์ ข้อมูลตำแหน่ง และข้อมูลการสื่อสารทางเทคนิคอื่นๆ (บางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล) ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รายละเอียดการเข้าสู่ระบบความปลอดภัย ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลสถิติรวม
 • รายละเอียดนายจ้าง: เมื่อคุณโต้ตอบกับเราในฐานะพนักงานของบุคคลที่สาม ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของนายจ้างของคุณ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เนื้อหาและข้อมูลการโฆษณา: บันทึกการโต้ตอบของคุณกับโฆษณาและเนื้อหาออนไลน์ของเรา บันทึกการโฆษณาและเนื้อหาที่แสดงบนหน้าเว็บ และการโต้ตอบใด ๆ ที่คุณอาจมีกับเนื้อหาหรือโฆษณาดังกล่าว (เช่น การเลื่อนเมาส์ การคลิกเมาส์ แบบฟอร์มใดๆ ที่คุณกรอกทั้งหมดหรือบางส่วน) และการโต้ตอบใดๆ บนหน้าจอสัมผัส
 • มุมมองและความคิดเห็น: มุมมองและความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณเลือกส่งถึงเรา หรือโพสต์ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเราบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

บทสรุป - ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

เราไม่พยายามที่จะรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หากกรณีที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่บังคับใช้

 

เราไม่พยายามที่จะรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในการดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะยึดตามฐานทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

 • การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้: เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณตามที่กำหนดในกฎหมายบังคับใช้หรืออนุญาตการประมวลผล (เช่น เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการรายงานความหลากหลายของเรา)
 • การจัดตั้ง การใช้ หรือการป้องกันสิทธิทางกฎหมาย: เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ ในกรณีที่การประมวลผลมีความจำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การใช้ หรือการป้องกันสิทธิทางกฎหมาย
 • ความยินยอม: เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณในกรณีที่เราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณล่วงหน้าตามกฎหมายที่บังคับใช้ก่อนดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (พื้นฐานทางกฎหมายนี้ใช้เฉพาะกับการประมวลผลที่เป็นความสมัครใจทั้งหมดเท่านั้น ไม่ได้ใช้สำหรับการประมวลผลที่จำเป็นหรือบังคับในทางใดทางหนึ่ง)
 • การเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างชัดแจ้ง: เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ โดยที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างชัดแจ้งในฐานะเจ้าของข้อมูล เช่น บนเพจเซอร์ฟคอร์ปของเราในโซเชียลมีเดีย

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแก่เรา คุณต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่เรานั้นถูกต้องตามกฎหมาย และคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้พื้นฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเหล่านั้น

 

 

 1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลและพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

บทสรุป – วิธีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาใช้

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: 1.การจัดหาไซต์ สินค้า และบริการของเราให้กับคุณ 2.การดำเนินธุรกิจของเรา 3.การสื่อสารกับคุณ 4.การช่วยให้สามารถเชื่อมต่อสินค้าและบริการของเราได้ 5.การรักษาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 6.การจัดการระบบไอทีของเรา 7.สุขภาพและความปลอดภัย 8.การจัดการทางการเงิน 9.ดำเนินการสำรวจ 10.การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสถานที่และระบบของเรา 10.การดำเนินการสอบสวนตามความจำเป็น 11.การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ 12.การปรับปรุงไซต์ สินค้า และบริการของเรา 13.การป้องกันการฉ้อโกง 14.การสรรหาและสมัครงาน

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และพื้นฐานทางกฎหมายการประมวลผลดังกล่าวมีดังนี้:

กิจกรรมประมวลผล

·         การจัดหาไซต์ สินค้า และบริการ: การจัดหาไซต์ สินค้า หรือบริการของเรา การจัดหารายการส่งเสริมการขายตามความต้องการ และสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับไซต์ สินค้า หรือบริการเหล่านั้น

·         การดำเนินธุรกิจของเรา: ดำเนินการและจัดการไซต์ สินค้า และบริการของเรา จัดสรรเนื้อหา การแสดงโฆษณาและข้อมูลอื่น ๆ แก่คุณ การสื่อสารและการโต้ตอบกับคุณผ่านทางไซต์ สินค้าหรือบริการของเรา และแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของไซต์ สินค้าหรือบริการของเรา

·         การสื่อสารและการตลาด: การสื่อสารกับคุณผ่านวิธีการต่างๆ (รวมถึงทางอีเมล โทรศัพท์ ข้อความ โซเชียลมีเดีย โพสต์ หรือด้วยตนเอง) รายการข่าวและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ ขึ้นอยู่กับการได้รับการยินยอมจากคุณก่อนเสมอ ความยินยอมตามขอบเขตที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การรักษาและอัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณตามความเหมาะสม และได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้าตามความจำเป็น

·         การดูแลเพจตัวแทนบริษัท (“เพจเซอร์ฟคอร์ป”) บนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอื่นๆ

·         การจัดการระบบไอที: การจัดการและการดำเนินงานระบบการสื่อสาร ไอที และระบบรักษาความปลอดภัยของเรา และการตรวจสอบ (รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัย) และการตรวจสอบระบบดังกล่าว

·         สุขภาพและความปลอดภัย: การประเมินด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการเก็บบันทึก การจัดเตรียมสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·         การจัดการทางการเงิน: การขาย การเงิน การตรวจสอบองค์กร และการจัดการ

·         แบบสำรวจ: แบบสำรวจเพื่อจุดประสงค์ในการรับมุมมองความเห็นของคุณเกี่ยวกับไซต์ สินค้า หรือบริการของเรา

·         การรักษาความปลอดภัย: การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของสถานที่ของเรา (รวมถึงบันทึกการเยี่ยมชมสถานที่ของเรา) บันทึกกล้องวงจรปิด และการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงบันทึกการเข้าสู่ระบบและรายละเอียดการเข้าถึง)

·         การสืบสวน: การตรวจจับ การสอบสวน และการป้องกันการละเมิดนโยบาย และความผิดทางอาญา ตามกฎหมายที่บังคับใช้

·         การดำเนินการทางกฎหมาย: การจัดตั้ง การใช้ และการปกป้องสิทธิตามกฎหมาย

·         การใช้ระบบแจ้งเบาะแสเพื่อป้องกัน รายงาน และตอบโต้การประพฤติมิชอบของพนักงานหรือบุคคลที่สามอื่นๆ หากคุณรายงานการกระทำผิดที่ต้องสงสัยหรือปรากฏในรายงานในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด หรือในฐานะพยานหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกประมวลผลภายในระบบแจ้งเบาะแสของเรา (หมายเหตุ: ข้อยกเว้นเฉพาะประเทศ เช่น สวีเดน อาจจำกัดการรายงานให้รวมเฉพาะบุคลากรหลักของเซอร์ฟคอร์ปเท่านั้น)

·         การปฏิบัติตามกฎหมาย: การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

·         การปรับปรุงไซต์ แอป สินค้า และบริการของเรา: การระบุปัญหาเกี่ยวกับไซต์ แอป สินค้า หรือบริการของเรา การวางแผนการปรับปรุงไซต์ แอป สินค้า หรือบริการของเรา และการสร้างไซต์ แอป สินค้า หรือบริการใหม่

·         การป้องกันการฉ้อโกง: การตรวจจับ ป้องกัน และตรวจสอบการฉ้อโกง

·         การสรรหาบุคลากรและการสมัครงาน: กิจกรรมการสรรหาบุคลากร การโฆษณาตำแหน่ง กิจกรรมสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง บันทึกการตัดสินใจจ้างงาน รายละเอียดข้อเสนอ และรายละเอียดการรับสมัคร

H.      Disclosure of Personal Data to Third Parties

 

 

สรุป – การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ: หน่วยงานด้านกฎหมายและข้อบังคับ ที่ปรึกษาภายนอกของเรา ผู้จัดการความเป็นส่วนตัวและผู้ประมวลผลของเรา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางกฎหมาย ฝ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นในการสอบสวน ตรวจจับ หรือป้องกันการกระทำผิดทางอาญา ผู้ซื้อธุรกิจของเรา และผู้ให้บริการโฆษณา ปลั๊กอิน หรือเนื้อหาที่เป็นบุคคลที่สามที่ใช้บนไซต์ของเรา


เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในเซอร์ฟคอร์ป เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและการดำเนินงานของไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา ตามกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ เรายังเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • คุณและตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งตามความเหมาะสม
 • หน่วยงานกำกับดูแลด้านกฎหมาย เมื่อมีการร้องขอ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นหรือต้องสงสัย
 • นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ และที่ปรึกษาวิชาชีพภายนอกอื่น ๆ ของเซอร์ฟคอร์ป ภายใต้ภาระผูกพันตามสัญญาที่มีผลผูกพันในการรักษาความลับ
 • ผู้ประมวลผลบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงิน) ที่อยู่ที่ใดก็ได้ในโลก ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างในส่วน H นี้
 • ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือศาล ตามขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การใช้ หรือการป้องกันสิทธิตามกฎหมาย
 • ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือศาล ตามขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การใช้ หรือการป้องกันสิทธิตามกฎหมาย
 • ผู้ซื้อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เราขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงในกรณีของการปรับโครงสร้างองค์กร เลิกกิจการ หรือเลิกกิจการ)
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไซต์ของเราใช้โฆษณา ปลั๊กอิน หรือสินค้าและบริการของบุคคลที่สาม หากคุณเลือกที่จะโต้ตอบกับโฆษณา ปลั๊กอิน เนื้อหา หรือเชื่อมต่อกับสินค้า/บริการดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามก่อนที่จะโต้ตอบกับโฆษณาเหล่านั้น

หากเราว่าจ้างผู้ประมวลผลบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผู้ประมวลผลจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีผลผูกพันในการ: (i) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเราเท่านั้น และ (ii) ใช้มาตรการเพื่อปกป้องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 1. การทำโปรไฟล์

บทสรุป – การทำโปรไฟล์                  

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจอัตโนมัติและการจัดทำโปรไฟล์

เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจอัตโนมัติและการทำโปรไฟล์

 1. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

บทสรุป การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับในประเทศอื่น ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากออสเตรเลียไปยังผู้รับนอกออสเตรเลียซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจศาลที่เพียงพอ สำหรับสหภาพยุโรปและ EEA เราจะดำเนินการดังกล่าวบนพื้นฐานที่เรากำหนดภาระผูกพันตามสัญญากับฝ่ายปฏิบัติการตามกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายนี้

 

เนื่องจากลักษณะธุรกิจระหว่างประเทศของเซอร์ฟคอร์ป เราจึงถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายในเซอร์ฟคอร์ปไปยังบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในส่วน H ข้างต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ด้วยเหตุนี้เราจึงถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นที่อาจมีกฎหมายและข้อกำหนดการปฏิบัติตามการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างไปจากประเทศที่บังคับใช้ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากออสเตรเลียไปยังผู้รับที่อยู่นอกออสเตรเลียซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป EEA หรือเขตอำนาจศาลที่เพียงพอ เราจะดำเนินการดังกล่าวบนพื้นฐานของข้อสัญญามาตรฐานที่รับประกันการปฏิบัติตามนโยบายนี้

โปรดทราบว่าเมื่อคุณถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยตรงไปยังหน่วยงานของเซอร์ฟคอร์ปที่จัดตั้งขึ้นนอกประเทศออสเตรเลีย เราจะไม่รับผิดชอบต่อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น อย่างไรก็ตาม เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตั้งแต่จุดที่เราได้รับข้อมูลนี้ ตามข้อกำหนดของนโยบายนี้

 

 

 

 1. ความปลอดภัยของข้อมูล

บทสรุปความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งถึงเราจะถูกส่งอย่างปลอดภัย


เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และรูปแบบการประมวลผลอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเปิด การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจึงไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งถึงเราโดยใช้อินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองและคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งมายังเรานั้นถูกส่งอย่างปลอดภัย

 1. ความถูกต้องของข้อมูล

บทสรุป - ความถูกต้องของข้อมูล

เราดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง อัปเดต และถูกลบหรือแก้ไขทันทีหากมีข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้อง


เราดำเนินการทุกขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการประมวลผลอย่างถูกต้อง และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ผ่านประมวลผลที่ไม่ถูกต้อง (โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล) จะถูกลบหรือแก้ไขทันที

เราอาจขอให้คุณยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นครั้งคราว

 1.    การลดขนาดข้อมูล

บทสรุป การลดขนาดข้อมูล

เราดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อจำกัดปริมาณข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผลให้เหลือเท่าที่จำเป็น


เราดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผลนั้นจำกัดอยู่เพียงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นตามสมควรโดยเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

 1. การเก็บรักษาข้อมูล

บทสรุป - การเก็บรักษาข้อมูล

เราดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นโดยเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

 

เราดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลตามระยะเวลาขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น เกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

 1. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่อนุญาตให้ระบุตัวตนได้ตราบเท่าที่:
 2. เรารักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับคุณ (เช่น ในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้บริการของเรา หรือคุณถูกรวมอยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่ได้ยกเลิกบริการ)
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นในการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ โดยมีพื้นฐานทางกฎหมายที่ถูกต้อง (เช่น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมอยู่ในสัญญาระหว่างเรากับนายจ้างของคุณ และเรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของเราและปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญานั้น หรือเมื่อเรามีภาระผูกพันตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือจนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมและไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ หรือตราบใดที่ยังมี ภาระผูกพันในการเก็บรักษาตามกฎหมาย)

เพิ่มเติม:

 1. ระยะเวลา:
 2. ระยะเวลาจำกัดที่บังคับใช้ภายใต้กฎหมายบังคับใช้ (เช่น ระยะเวลาใดๆ ที่บุคคลใดๆ สามารถยื่นข้อเรียกร้องทางกฎหมายกับเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) และ
 3. ระยะเวลาเพิ่มอีกสิบสอง (12) เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาจำกัดดังกล่าว ในขอบเขตที่เราจำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น (เพื่อที่ว่าหากบุคคลยื่นข้อเรียกร้อง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจำกัด เรายังคงสามารถจ่ายได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการระบุข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องนั้น)

และ:

 1. นอกจากนี้: หากมีการเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาเพิ่มเติมตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องนั้น เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปแม้การลบข้อมูลจะขัดแย้งกับข้อกำหนดในการปกป้องผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือหากการประมวลผลมีความจำเป็นอื่นๆ ในการดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

ในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ในย่อหน้า (2)(a) และ (2)(b) ข้างต้น เราจะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้อยู่ในการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ยกเว้นในขอบเขตที่ข้อมูลจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียกร้องทางกฎหมายหรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

เมื่อระยะเวลาในย่อหน้า (1), (2) และ (3) ข้างต้น เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนด เราจะ:

 • ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างถาวร; หรือ
 • ไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 1. สิทธิ์โดยชอบธรรมทางกฎหมายของคุณ

บทสรุป – สิทธิ์โดยชอบธรรมทางกฎหมายของคุณ

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์หลายประการ รวมถึง: สิทธิ์ที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิในการขอแก้ไขส่วนที่ไม่ถูกต้อง สิทธิ์ในการขอให้ลบหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมรายอื่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม และสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล ในบางกรณี จำเป็นต้องแสดงหลักฐานระบุตัวตนของคุณก่อนที่เราจะสามารถให้สิทธิเหล่านี้มีผลได้


ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ:

 • สิทธิ์ที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา (อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่สามารถให้ประโยชน์สูงสุดจากไซต์ สินค้า หรือบริการของเราแก่คุณได้ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา เช่น เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้หากไม่มีรายละเอียดที่จำเป็น)
 • สิทธิ์ในการขอเข้าถึงหรือสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น
 • สิทธิ์ในการขอแก้ไขความไม่ถูกต้องใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ
 • สิทธิ์ในการร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมาย:
  • การลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ
  • การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ
 • สิทธิ์ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางอย่างไปยังผู้ควบคุมรายอื่น ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง และอุปกรณ์อ่านข้อมูลทั่วไป ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้อง
 • ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความยินยอมของคุณ สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมนั้น (โปรดสังเกตว่าการเพิกถอนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลใด ๆ ที่ดำเนินการก่อนวันที่เราได้รับแจ้งการเพิกถอน และไม่ป้องกันการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานกฎหมายอื่น ๆ ที่มีอยู่) และ
 • สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล (โดยเฉพาะ หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่คุณอาศัยอยู่ หรือที่คุณทำงานอยู่ หรือที่เกิดการละเมิดที่ถูกกล่าวหา แต่ละรายการถ้ามี)

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมต่อไปนี้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ:

·         สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณโดยเราหรือในนามของเรา ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ และ

·          สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณโดยเราหรือในนามของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางโดยตรง

 

 

 

 

 

สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ

หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์ หรือถามคำถามเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้หรือข้อกำหนดอื่นใดของนโยบายนี้ หรือเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดไปที่ https://www.servcorp.co.th/en/privacy/ หรือติดต่อผ่านข้อมูลที่ให้ไว้ในข้อ V ด้านล่าง

โปรดทราบว่า:

 • ในบางกรณี จำเป็นต้องแสดงหลักฐานระบุตัวตนของคุณก่อนที่เราจะให้สิทธิเหล่านี้มีผล และ
 • ในกรณีที่คำขอของคุณกำหนดให้ต้องระบุข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (เช่น การพิจารณาว่าการประมวลผลใดๆ ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้หรือไม่) เราจะตรวจสอบคำขอของคุณอย่างสมเหตุสมผลทันที ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร
 1. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

บทสรุป - คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน


เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์หรือใช้แอป โดยทั่วไปเราจะตั้งค่าคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ หรืออ่านคุกกี้ที่มีอยู่แล้วบนอุปกรณ์ของคุณ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณเสมอตามที่จำเป็น ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราใช้คุกกี้เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เบราว์เซอร์ของคุณ และในบางกรณี จะรวมถึงการตั้งค่าและพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้เราปรับปรุงไซต์ของเราให้ดีขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บทสรุป - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราควบคุมการใช้งานไซต์ของเราทั้งหมด


การใช้ไซต์ สินค้า หรือบริการทั้งหมดของเราอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราเป็นประจำ ซึ่งสามารถอยู่ในเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านไฮเปอร์ลิงก์ https://www.servcorp.co.th/en/terms-and-conditions/  เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เรา อาจจะทำให้เป็นบางครั้งบางคราว

 1. การตลาดทางตรง

บทสรุป – การตลาดทางตรง

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ สินค้า หรือบริการที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถยกเลิกการสมัครฟรีได้ตลอดเวลา


เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อคุณผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ ไดเร็กเมล์ หรือรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ สินค้า หรือบริการที่คุณอาจสนใจ หากเราจัดหาไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับคุณ หรือหากคุณขอรับจดหมายข่าวของเรา เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ สินค้า หรือบริการ โปรโมชั่นที่กำลังจะมาถึง และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจให้กับคุณ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้กับเรา โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้าตามขอบเขตที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

จดหมายข่าวของเรามีพิกเซลการติดตาม พิกเซลการติดตามเป็นกราฟิกที่มองไม่เห็นในอีเมล HTML จุดประสงค์คือเพื่อสร้างไฟล์บันทึกเมื่อมีการเปิดอีเมล และเพื่อบันทึกลิงก์ที่เปิดใช้งานจากจดหมายข่าว และวิเคราะห์ข้อมูลนี้ในภายหลัง สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถระบุความสำเร็จของแคมเปญจดหมายข่าวของเราและเพิ่มประสิทธิภาพจดหมายข่าวของเรา เช่น เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและข้อเสนอที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณมากขึ้น

คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับรายชื่ออีเมลส่งเสริมการขายของเราได้ตลอดเวลา เพียงคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครที่อยู่ในอีเมลส่งเสริมการขายทุกฉบับที่เราส่ง หลังจากที่คุณยกเลิกการสมัคร เราจะไม่ส่งอีเมลส่งเสริมการขายเพิ่มเติมถึงคุณ แต่ในบางกรณี เราจะติดต่อคุณต่อไปตามขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของไซต์ สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่คุณร้องขอ

 1. ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

บทสรุป - กระบวนการสมัครออนไลน์

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของกระบวนการสมัครออนไลน์ของเรา


เรามีขั้นตอนการสมัครงานออนไลน์ โดยข้อมูลที่คุณส่ง รวมถึงไฟล์ใดๆ ที่คุณอัปโหลด จะถูกถ่ายโอนผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ข้อมูลการสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะถูกส่งไปยังแผนกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องสำหรับงานที่เป็นปัญหาเท่านั้น และ/หรือไปยังบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับใบสมัคร ทุกฝ่ายจะปฏิบัติต่อเอกสารการสมัครของคุณด้วยความระมัดระวังสูงสุดและเก็บเนื้อหาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร เราจะเก็บเอกสารการสมัครของคุณไว้เป็นเวลาหกเดือน หลังจากนั้นเราจะลบและ/หรือทำลายสำเนาใด ๆ เว้นแต่เราได้ทำสัญญาจ้างงานกับคุณ หากเราต้องการเก็บเอกสารการสมัครของคุณไว้ในกลุ่มผู้สมัครของเรา เราจะติดต่อคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในระหว่างการสื่อสารนี้ เราจะให้โอกาสคุณแสดงความยินยอมในการจัดเก็บเอกสารของคุณต่อไป ไม่ว่าคุณจะมีแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม บัญชีผู้สมัครของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บต่อไป เว้นแต่คุณจะปิดการใช้งาน นี่เป็นการเปิดโอกาสให้คุณสมัครงานอื่นๆ กับเราได้

โปรดทราบว่าใบสมัครที่ส่งถึงเราทางอีเมลจะถูกโอนมาให้เราในรูปแบบที่ไม่ได้เข้ารหัส เราขอแนะนำให้คุณใช้พอร์ทัลแอปพลิเคชันออนไลน์หากเป็นไปได้

 1. ผู้เยาว์

บทสรุป - ผู้เยาว์

ไซต์ของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้เยาว์และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยเจตนา


ไซต์ของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้เยาว์และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยเจตนา

 1. โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอื่น ๆ

บทสรุปโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอื่น ๆ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของเพจเซอร์ฟคอร์ปบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอื่น ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอแคมเปญโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย

 

 

 

ปุ่มโซเชียลมีเดีย
เราอาจใช้ปุ่มโซเชียลมีเดียสำหรับ Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn และ Xing (และหน้าโซเชียลมีเดียอื่นที่คล้ายคลึงกัน) บนเว็บไซต์ของเรา ปุ่มโซเชียลมีเดียไม่ได้รวมเป็นปลั๊กอินผ่าน iFrame แต่มีเพียงลิงก์ไปยังหน้าตัวแทนบริษัทของเรา (“เพจเซอร์ฟคอร์ป”) บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียดังกล่าวเมื่อคลิกที่ปุ่มโซเชียลมีเดีย

เพจเซอร์ฟคอร์ปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
เราดูแลรักษาเพจของเซอร์ฟคอร์ปบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อทำการตลาดและโปรโมตสินค้าและบริการของเรา เมื่อเราจัดทำเพจเซอร์ฟคอร์ปบนโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เราเป็นผู้ควบคุมร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าว เราดำเนินการเซอร์ฟคอร์ปเพจโดยอยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับ Facebook และ Instagram, Pinterest, WeChat, WhatsApp, LINE, YouTube, LinkedIn และ Xing (รวมถึง Kununu) เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทดังกล่าวแต่ละแห่งเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลที่พวกเขาดำเนินการและรายละเอียดการติดต่อของบริษัทดังกล่าว

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเพจเซอร์ฟคอร์ปของเราทั้งที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน

ผู้เยี่ยมชมที่ลงทะเบียน: เราประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไซต์ของเรา (เช่น การระบุตัวตนผู้ใช้) รายละเอียดส่วนบุคคล และรายละเอียดการติดต่อ (เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ที่แชร์) เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นจากการแบ่งปันเนื้อหา การแลกเปลี่ยนข้อความ และการสื่อสาร เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ หากผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ผู้เยี่ยมชมที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน: เราประมวลผลข้อมูลนามแฝง เช่น สถิติและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้เยี่ยมชมกับเนื้อหาบนเพจเซอร์ฟคอร์ปของเรา (กิจกรรมหน้าเพจ การดูเพจ เช่น ข้อมูล การเข้าถึง ข้อมูลประชากรทั่วไป ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจตามอายุ , เพศ, ประเทศ, เมือง, ภาษา) การประเมินความสำเร็จของโฆษณาของเรา และการวิเคราะห์อื่นๆ เราไม่สามารถรวมข้อมูลที่ใช้นามแฝงเข้ากับคุณสมบัติการระบุแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น รายละเอียดชื่อ) และด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะระบุผู้เยี่ยมชมแต่ละรายที่ไม่เปิดเผยชื่อได้

เราไม่รับผิดชอบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ภายในเพจของเซอร์ฟคอร์ป เช่น เกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันโต้ตอบ การแชร์ และการให้คะแนน

เพจของเซอร์ฟคอร์ปหรือการปรากฏตัวของเซอร์ฟคอร์ปบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเป็นเพียงหนึ่งในหลายทางเลือกในการติดต่อเราหรือรับข้อมูลจากเรา อีกทางเลือกหนึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลของเซอร์ฟคอร์ปและสถานะองค์กรได้คือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

การกำหนดเป้าหมาย

ตามที่อธิบายเพิ่มเติมในนโยบายคุกกี้ของเรา (ดูหัวข้อ (M) ด้านบน) เราอาจใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อขออนุญาตในการแสดงโฆษณาของเซอร์ฟคอร์ปที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณบน Facebook ในการดำเนินการดังกล่าว เรากำหนดให้ Facebook อาศัยข้อมูลที่รวบรวมโดยพิกเซลของ Facebook เพื่อสร้างกลุ่มผู้ใช้ Facebook ที่จะเป็นผู้รับชมแคมเปญโฆษณาของเรา (หรือเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง)

สำหรับการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง เราและ Facebook Ireland ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมร่วมกัน และได้เข้าสู่ภาคผนวกของผู้ควบคุมของ Facebook เพื่อกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่กำหนดไว้ในที่นี้ และ Facebook Ireland มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดใช้งานสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย Facebook Ireland หลังจากการประมวลผลร่วมกัน

คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Facebook Ireland ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงพื้นฐานทางกฎหมายและวิธีใช้สิทธิ์ของคุณต่อ Facebook Ireland ได้ในนโยบายข้อมูลของ Facebook Ireland ที่ https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook ยังอาจใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นผู้ใช้ Facebook ที่มีความสนใจหรือโปรไฟล์คล้ายกันกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาของเราไปยังกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ สำหรับการประมวลผลดังกล่าว Facebook จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และประกาศความเป็นส่วนตัวจะนำไปใช้กับการประมวลผลนี้

คุณสามารถดูการตั้งค่าโฆษณา Facebook ของคุณและอัปเดตการตั้งค่าของคุณกับ Facebook ได้ตลอดเวลา

 1. รายละเอียดของผู้ควบคุม

บทสรุป - รายละเอียดของผู้ควบคุม

มีหน่วยงานของเซอร์ฟคอร์ปหลายแห่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมตามวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดการติดต่อที่แตกต่างกัน ผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดการติดต่อที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้

 

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ ผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องคือ:

ประเทศ

ผู้ควบคุม

ช่องทางติดต่อ

ออสเตรเลีย

Servcorp Administration Pty Ltd

privacy@servcorp.com.au

สิงคโปร์

Servcorp Serviced Offices Pte. Ltd.

privacy@servcorp.com.sg

นิวซีแลนด์

Servcorp New Zealand Limited

privacy@servcorp.co.nz

ฟิลิปปินส์

Servcorp Bonifacio, Inc.

privacy@servcorp.com.ph

ไทย

Servcorp Thai Holdings Ltd.

privacy@servcorp.co.th

มาเลเซีย

Amalthea Nominees (Malaysia) Sdn Bhd

privacy@servcorp.com.my

ซาอุดิอาราเบีย

Jeddah Branch of Servcorp Square Pte Ltd

privacy@servcorp.me

ยูเออี

Servcorp Limited Liability Company Servcorp (L.L.C.)

privacy@servcorp.ae

กาตาร์

Servcorp Qatar L.L.C.

privacy@servcorp.com.qa

คูเวต

Servcorp Aswad Real Estate Company W.L.L

privacy@servcorp.com.kw

บาห์เรน

Servcorp BFH W.L.L

privacy@servcorp.bh

เลบานอน

Servcorp Phoenicia SAL

privacy@servcorp.com.lb

ตุรกี

Servcorp İş Merkezi İşletmeciliği Limited Şirke

(Servcorp Business Centres Operation Limited Liability Partnership)

privacy@servcorp.com.tr

ฝรั่งเศส

Servcorp Edouard VII SARL

privacy@servcorp.fr

เบลเยียม

Servcorp Brussels Sprl

privacy@servcorp.be

อังกฤษ

Servcorp UK Limited

privacy@servcorp.co.uk

เยอรมนี

Servcorp Berlin GmbH

privacy@servcorp.de

สหรัฐอเมริกา

Servcorp Manhattan LLC

privacy@servcorp.com

จีน

Servcorp Business Service (Beijing) Co., Ltd

privacy@servcorp.com.cn

ญี่ปุ่น

Servcorp Co-working GK

privacy@servcorp.co.jp

 

เซอร์ฟคอร์ปยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราด้วยช่องทางดังต่อไปนี้ ในช่วงเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์

โทร: +61 2 9231 7500

โพสต์: เรียน: นโยบายความเป็นส่วนตัว

เซอร์ฟคอร์ป

ชั้น XX อาคาร XX

เลขที่ XX

ประเทศไทย

อีเมล: Privacy@servcorp.com

ภาคผนวก 1 – บทบัญญัติเฉพาะของประเทศ

บทสรุป – บทบัญญัติเฉพาะของประเทศ

ในภาคผนวกนี้ เราได้กำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบางประเทศ โปรดทราบว่าข้อกำหนดในภาคผนวกนี้ใช้เฉพาะกับประเทศที่ระบุเท่านั้น


(1) เยอรมนี

 (R) การตลาดทางตรง

ขั้นตอนการสมัครรับจดหมายข่าว (แบบเลือกรับ 2 ครั้ง)

หากคุณยื่นคำขออย่างชัดเจน เราจะส่งจดหมายข่าวของเราในหัวข้อที่คุณเลือกตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเรา โปรดทราบว่าการจัดส่งจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่คุณได้ยืนยันคำขอสมัครสมาชิกของคุณอย่างชัดเจนอีกครั้งภายในขอบเขตของขั้นตอนการเลือกรับแบบเลือกรับ 2 ครั้ง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนจดหมายข่าวจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งและปรับแต่งจดหมายข่าวโดยเฉพาะ (เช่น เพื่อส่งถึงคุณด้วยชื่อของคุณ) คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งจดหมายข่าวได้ตลอดเวลาโดยมีผลในอนาคต เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ จดหมายข่าวแต่ละฉบับจะมีลิงก์ที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสามารถติดต่อเราโดยตรงเพื่อให้เราดำเนินการเพิกถอนของคุณได้ เราได้ให้รายละเอียดความยินยอมที่มอบให้เราในอีเมลการเลือกรับแบบสองครั้ง

(T) ผู้เยาว์

ไซต์ของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้เยาว์ และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยเจตนา (ยกเว้นผู้สมัคร) หากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เรา จะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ความยินยอมหรือตกลงรับความยินยอมจากผู้เยาว์เท่านั้น ต้องระบุรายละเอียดการติดต่อของพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้เราเพื่อโน้มน้าวเราให้ยินยอมหรืออนุมัติจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ข้อมูลนี้และข้อมูลของผู้เยาว์จะได้รับการประมวลผลตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราพบว่าผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปีได้ส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เราจะลบข้อมูลนั้นทันที

 

เซอร์ฟคอร์ปตระหนักถึงความสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่ติดต่อกับเรา เช่น ลูกค้าและซัพพลายเออร์ บริษัทยึดนโยบายตามหลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย ตามขอบเขตที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวปี 1988 และกฎหมายความเป็นส่วนตัวท้องถิ่นในระดับสากล โดยนโยบายนี้ได้สรุปวิธีที่เซอร์ฟคอร์ปทุกสาขารวบรวม ใช้ และจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 1. นโยบาย

บทสรุป - นโยบาย

นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาจได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดตรวจสอบการปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นประจำ

 

นโยบายนี้ออกโดยบริษัท เซอร์ฟคอร์ป จำกัด (ABN 97089222506) ในนามของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เซอร์ฟคอร์ป” “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา”) และจ่าหน้าถึงบุคคลภายนอกองค์กรของเราที่เราติดต่อด้วย โต้ตอบ รวมถึงลูกค้า ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้สินค้าหรือบริการอื่น ๆ ของเรา ผู้สมัครงาน และผู้เยี่ยมชมสถานที่ของเรา (รวมกันเรียกว่า "คุณ") ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายนี้มีอธิบายไว้ในส่วน B ด้านล่าง

รายละเอียดของผู้จัดการและผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีอยู่ในส่วนที่ V ด้านล่าง ข้อกำหนดเฉพาะประเทศนั้นๆ มีระบุไว้ในภาคผนวก 1

นโยบายนี้อาจได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวทางปฏิบัติของเซอร์ฟคอร์ปเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียด และตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขของนโยบายนี้

 1. คำนิยาม
 • "ขอบเขตอำนาจศาลที่เพียงพอ" หมายถึงขอบเขตอำนาจศาลที่ได้รับการกำหนดอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ว่าเป็นการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เพียงพอ
 • คุกกี้” หมายถึงไฟล์ขนาดเล็กที่ปรากฎบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ (รวมถึงไซต์ของเรา) ในนโยบายนี้ การอ้างอิงถึง "คุกกี้" นั้นรวมถึงเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันด้วย เช่น เว็บบีคอน และไฟล์ GIF
 • ผู้ควบคุม” หมายถึงหน่วยงานที่ตัดสินใจว่าจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรและทำไม ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง ผู้ควบคุมมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • หน่วยงานคุ้มครองข้อมูล” หมายถึงหน่วยงานสาธารณะที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมายให้ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • “EEA”หมายถึง เขตเศรษฐกิจยุโรป
 • “GDPR” หมายถึงกฎระเบียบคุ้มครองข้อมูลทั่วไปสำหรับสหภาพยุโรปและ EEA
 • ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใด ๆ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างอิงถึงตัวตน เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลสถานที่ ข้อมูลระบุตัวตนออนไลน์ หรือข้อมูลที่เชื่อมเกี่ยวกับตัวบุคคล รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงต่ออัตลักษณ์ทางกายภาพ สรีรวิทยา พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลนั้น
 • กระบวนการ” “การประมวลผล” หรือ “ประมวลผลแล้ว” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่กระทำกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ โครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลง การเรียกค้น การให้คำปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่งต่อ การเผยแพร่ หรือการทำให้พร้อมใช้งาน การจัดตำแหน่งหรือการรวมกัน การจำกัด การลบล้าง หรือการทำลาย
 • ผู้ประมวลผล” หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม (นอกเหนือจากพนักงานของผู้ควบคุม)
 • การทำโปรไฟล์” หมายถึง รูปแบบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติใดๆ ซึ่งประกอบด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินลักษณะส่วนบุคคลบางประการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา โดยเฉพาะในการวิเคราะห์หรือคาดการณ์ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการพฤติกรรมของบุคคลธรรมดานั้นในที่ทำงาน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ความชอบส่วนบุคคล ความสนใจ ความน่าเชื่อถือ พฤติกรรม สถานที่ หรือการเคลื่อนไหว
 • “ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเป็นผู้ควบคุม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน สุขภาพร่างกายหรือจิตใจ ชีวิตทางเพศ ความผิดทางอาญาหรือการลงโทษที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ถูกกล่าวหา หมายเลขประจำตัวประชาชน หรืออื่นใด จัดเป็นข้อมูลที่ถือว่ามีความละเอียดอ่อนภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 • ไซต์” หมายถึงเว็บไซต์ใดๆ ที่ดำเนินการหรือดูแลโดยเราหรือในนามของเรา
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บทสรุป – การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว

เซอร์ฟคอร์ปสามารถรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้: เมื่อมีการให้ข้อมูลแก่เรา (เช่น เมื่อคุณติดต่อเรา) เมื่อมีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ (เช่น เมื่อคุณเป็นลูกค้า) เมื่อคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะ (เช่น การโพสต์สาธารณะเกี่ยวกับเซอร์ฟคอร์ปบนโซเชียลมีเดีย) เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้ไซต์ สินค้า หรือบริการใดๆ ของเรา หรือเมื่อคุณโต้ตอบกับเนื้อหาหรือโฆษณาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม (เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย)

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เรารวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งต่อไปนี้:

 • ข้อมูลที่ให้กับเรา: เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีการให้ข้อมูลนี้แก่เรา (เช่น เมื่อคุณติดต่อเราทางอีเมลหรือโทรศัพท์ หรือโดยวิธีอื่นใด เมื่อคุณให้นามบัตรของคุณแก่เรา เมื่อคุณส่งเอกสารสมัครงานหรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อ)
 • ข้อมูลความสัมพันธ์: เรารวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างลูกค้าและเซอร์ฟคอร์ป (เช่น เราอ้างอิงหรือให้บริการแก่คุณ หรือแก่นายจ้างของคุณ หรือเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน)
 • ข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะ: เราสามารถรวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกเปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงผ่านโซเชียลมีเดีย (เช่น เราอาจรวบรวมข้อมูลจากโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ)
 • ข้อมูลไซต์: เรารวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ใด ๆ ของเราหรือใช้คุณสมบัติและเครื่องมือใด ๆ ที่มีอยู่บนไซต์ (ข้อมูลการเชื่อมต่อทางเทคนิค เช่น การเข้าถึงเว็บไซต์ ที่อยู่ IP ของคุณ วันที่และเวลาในการเข้าถึง อุปกรณ์ปลายทางที่ใช้ ข้อมูลการกำหนดค่าเบราว์เซอร์)
 • รายละเอียดการลงทะเบียน: เรารวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้หรือลงทะเบียนเพื่อใช้ไซต์หรือบริการใด ๆ ของเรา
 • ข้อมูลและการโฆษณา: หากคุณเลือกที่จะโต้ตอบความคิดเห็นหรือโฆษณาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลบุคคลที่สาม: เรารวบรวมหรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลแก่เรา (เช่น หน่วยงานอ้างอิงเครดิต หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย เป็นต้น)
 • การติดตามข้อมูล: เราอาจรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการติดตามข้อมูลจากหน้าเว็บและการติดตามจดหมายข่าว

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่เรานั้นถูกต้องตามกฎหมาย และคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้พื้นฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น

 1. การสร้างข้อมูลส่วนบุคคล

บทสรุป การสร้างข้อมูลส่วนบุคคล

เราสร้างข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ (เช่น บันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา)


นอกจากนี้เรายังสร้างข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในบางสถานการณ์ เช่น บันทึกการโต้ตอบระหว่างคุณกับเรา และรายละเอียดประวัติของคุณ

 1. หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล

บทสรุป หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม ใช้ และประมวลผล

เราดำเนินการ: รายละเอียดส่วนตัวของคุณ (เช่น ชื่อของคุณ) ข้อมูลประชากร (เช่น อายุของคุณ) รายละเอียดการติดต่อของคุณ (เช่น ที่อยู่ของคุณ) บันทึกความยินยอมของคุณ รายละเอียดการชำระเงิน (เช่น ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณ) ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา (เช่น ประเภทอุปกรณ์ที่คุณใช้) รายละเอียดของนายจ้างของคุณ (หากเกี่ยวข้อง) ข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเนื้อหาหรือการโฆษณาของเรา และมุมมองหรือความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณให้กับเรา


เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามหมวดหมู่ต่อไปนี้ โดยใช้พื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

 • รายละเอียดส่วนบุคคล: ชื่อนามสกุล ชื่อที่ใช้เรียก และรูปถ่าย
 • ข้อมูลประชากร: เพศ วันเดือนปีเกิด / อายุ สัญชาติ คำทักทาย ชื่อ และภาษาที่ใช้
 • รายละเอียดการติดต่อ: ที่อยู่ทางจดหมาย ที่อยู่สำหรับจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดของผู้ช่วยส่วนตัว (หากมี) รายละเอียดแอพเมสเซนเจอร์ รายละเอียดการส่งข้อความออนไลน์ และรายละเอียดโซเชียลมีเดีย
 • บันทึกความยินยอม: บันทึกความยินยอมใด ๆ พร้อมด้วยวันที่และเวลา วิธีการให้ความยินยอม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ (เช่น เรื่องของความยินยอม)
 • รายละเอียดการซื้อ: บันทึกการซื้อและราคา รวมถึงชื่อผู้รับสินค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
 • รายละเอียดการชำระเงิน: บันทึกใบแจ้งหนี้ บันทึกการชำระเงิน ที่อยู่เรียกเก็บเงิน วิธีการชำระเงิน หมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตรหรือเจ้าของบัญชี รายละเอียดความปลอดภัยของบัตรหรือบัญชี วันที่บัตรเริ่มเปิดใช้งาน วันหมดอายุของบัตร รายละเอียด BACS รายละเอียด SWIFT รายละเอียด IBAN จำนวนเงินที่ชำระ วันที่ชำระ และบันทึกเช็ค
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา: ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ประเภทเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเบราว์เซอร์ ที่อยู่ IP ตั้งค่าภาษา วันที่และเวลาในการเชื่อมต่อกับไซต์ ข้อมูลตำแหน่ง และข้อมูลการสื่อสารทางเทคนิคอื่นๆ (บางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล) ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รายละเอียดการเข้าสู่ระบบความปลอดภัย ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลสถิติรวม
 • รายละเอียดนายจ้าง: เมื่อคุณโต้ตอบกับเราในฐานะพนักงานของบุคคลที่สาม ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของนายจ้างของคุณ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เนื้อหาและข้อมูลการโฆษณา: บันทึกการโต้ตอบของคุณกับโฆษณาและเนื้อหาออนไลน์ของเรา บันทึกการโฆษณาและเนื้อหาที่แสดงบนหน้าเว็บ และการโต้ตอบใด ๆ ที่คุณอาจมีกับเนื้อหาหรือโฆษณาดังกล่าว (เช่น การเลื่อนเมาส์ การคลิกเมาส์ แบบฟอร์มใดๆ ที่คุณกรอกทั้งหมดหรือบางส่วน) และการโต้ตอบใดๆ บนหน้าจอสัมผัส
 • มุมมองและความคิดเห็น: มุมมองและความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณเลือกส่งถึงเรา หรือโพสต์ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเราบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

บทสรุป - ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

เราไม่พยายามที่จะรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน หากกรณีที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราจะดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่บังคับใช้

 

เราไม่พยายามที่จะรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในการดำเนินธุรกิจ ในกรณีที่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะยึดตามฐานทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

 • การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้: เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณตามที่กำหนดในกฎหมายบังคับใช้หรืออนุญาตการประมวลผล (เช่น เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการรายงานความหลากหลายของเรา)
 • การจัดตั้ง การใช้ หรือการป้องกันสิทธิทางกฎหมาย: เราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ ในกรณีที่การประมวลผลมีความจำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การใช้ หรือการป้องกันสิทธิทางกฎหมาย
 • ความยินยอม: เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณในกรณีที่เราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณล่วงหน้าตามกฎหมายที่บังคับใช้ก่อนดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (พื้นฐานทางกฎหมายนี้ใช้เฉพาะกับการประมวลผลที่เป็นความสมัครใจทั้งหมดเท่านั้น ไม่ได้ใช้สำหรับการประมวลผลที่จำเป็นหรือบังคับในทางใดทางหนึ่ง)
 • การเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างชัดแจ้ง: เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ โดยที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างชัดแจ้งในฐานะเจ้าของข้อมูล เช่น บนเพจเซอร์ฟคอร์ปของเราในโซเชียลมีเดีย

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนแก่เรา คุณต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่เรานั้นถูกต้องตามกฎหมาย และคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้พื้นฐานทางกฎหมายที่ถูกต้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเหล่านั้น

 

 

 1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลและพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล

บทสรุป – วิธีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาใช้

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: 1.การจัดหาไซต์ สินค้า และบริการของเราให้กับคุณ 2.การดำเนินธุรกิจของเรา 3.การสื่อสารกับคุณ 4.การช่วยให้สามารถเชื่อมต่อสินค้าและบริการของเราได้ 5.การรักษาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย 6.การจัดการระบบไอทีของเรา 7.สุขภาพและความปลอดภัย 8.การจัดการทางการเงิน 9.ดำเนินการสำรวจ 10.การสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสถานที่และระบบของเรา 10.การดำเนินการสอบสวนตามความจำเป็น 11.การปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ 12.การปรับปรุงไซต์ สินค้า และบริการของเรา 13.การป้องกันการฉ้อโกง 14.การสรรหาและสมัครงาน

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และพื้นฐานทางกฎหมายการประมวลผลดังกล่าวมีดังนี้:

กิจกรรมประมวลผล

·         การจัดหาไซต์ สินค้า และบริการ: การจัดหาไซต์ สินค้า หรือบริการของเรา การจัดหารายการส่งเสริมการขายตามความต้องการ และสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับไซต์ สินค้า หรือบริการเหล่านั้น

·         การดำเนินธุรกิจของเรา: ดำเนินการและจัดการไซต์ สินค้า และบริการของเรา จัดสรรเนื้อหา การแสดงโฆษณาและข้อมูลอื่น ๆ แก่คุณ การสื่อสารและการโต้ตอบกับคุณผ่านทางไซต์ สินค้าหรือบริการของเรา และแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของไซต์ สินค้าหรือบริการของเรา

·         การสื่อสารและการตลาด: การสื่อสารกับคุณผ่านวิธีการต่างๆ (รวมถึงทางอีเมล โทรศัพท์ ข้อความ โซเชียลมีเดีย โพสต์ หรือด้วยตนเอง) รายการข่าวและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ ขึ้นอยู่กับการได้รับการยินยอมจากคุณก่อนเสมอ ความยินยอมตามขอบเขตที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การรักษาและอัปเดตข้อมูลติดต่อของคุณตามความเหมาะสม และได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้าตามความจำเป็น

·         การดูแลเพจตัวแทนบริษัท (“เพจเซอร์ฟคอร์ป”) บนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอื่นๆ

·         การจัดการระบบไอที: การจัดการและการดำเนินงานระบบการสื่อสาร ไอที และระบบรักษาความปลอดภัยของเรา และการตรวจสอบ (รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัย) และการตรวจสอบระบบดังกล่าว

·         สุขภาพและความปลอดภัย: การประเมินด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการเก็บบันทึก การจัดเตรียมสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·         การจัดการทางการเงิน: การขาย การเงิน การตรวจสอบองค์กร และการจัดการ

·         แบบสำรวจ: แบบสำรวจเพื่อจุดประสงค์ในการรับมุมมองความเห็นของคุณเกี่ยวกับไซต์ สินค้า หรือบริการของเรา

·         การรักษาความปลอดภัย: การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของสถานที่ของเรา (รวมถึงบันทึกการเยี่ยมชมสถานที่ของเรา) บันทึกกล้องวงจรปิด และการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงบันทึกการเข้าสู่ระบบและรายละเอียดการเข้าถึง)

·         การสืบสวน: การตรวจจับ การสอบสวน และการป้องกันการละเมิดนโยบาย และความผิดทางอาญา ตามกฎหมายที่บังคับใช้

·         การดำเนินการทางกฎหมาย: การจัดตั้ง การใช้ และการปกป้องสิทธิตามกฎหมาย

·         การใช้ระบบแจ้งเบาะแสเพื่อป้องกัน รายงาน และตอบโต้การประพฤติมิชอบของพนักงานหรือบุคคลที่สามอื่นๆ หากคุณรายงานการกระทำผิดที่ต้องสงสัยหรือปรากฏในรายงานในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด หรือในฐานะพยานหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกประมวลผลภายในระบบแจ้งเบาะแสของเรา (หมายเหตุ: ข้อยกเว้นเฉพาะประเทศ เช่น สวีเดน อาจจำกัดการรายงานให้รวมเฉพาะบุคลากรหลักของเซอร์ฟคอร์ปเท่านั้น)

·         การปฏิบัติตามกฎหมาย: การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของเราภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

·         การปรับปรุงไซต์ แอป สินค้า และบริการของเรา: การระบุปัญหาเกี่ยวกับไซต์ แอป สินค้า หรือบริการของเรา การวางแผนการปรับปรุงไซต์ แอป สินค้า หรือบริการของเรา และการสร้างไซต์ แอป สินค้า หรือบริการใหม่

·         การป้องกันการฉ้อโกง: การตรวจจับ ป้องกัน และตรวจสอบการฉ้อโกง

·         การสรรหาบุคลากรและการสมัครงาน: กิจกรรมการสรรหาบุคลากร การโฆษณาตำแหน่ง กิจกรรมสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง บันทึกการตัดสินใจจ้างงาน รายละเอียดข้อเสนอ และรายละเอียดการรับสมัคร

H.      Disclosure of Personal Data to Third Parties

 

 

สรุป – การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ: หน่วยงานด้านกฎหมายและข้อบังคับ ที่ปรึกษาภายนอกของเรา ผู้จัดการความเป็นส่วนตัวและผู้ประมวลผลของเรา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางกฎหมาย ฝ่ายอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นในการสอบสวน ตรวจจับ หรือป้องกันการกระทำผิดทางอาญา ผู้ซื้อธุรกิจของเรา และผู้ให้บริการโฆษณา ปลั๊กอิน หรือเนื้อหาที่เป็นบุคคลที่สามที่ใช้บนไซต์ของเรา


เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในเซอร์ฟคอร์ป เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและการดำเนินงานของไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา ตามกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ เรายังเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • คุณและตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งตามความเหมาะสม
 • หน่วยงานกำกับดูแลด้านกฎหมาย เมื่อมีการร้องขอ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นหรือต้องสงสัย
 • นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ และที่ปรึกษาวิชาชีพภายนอกอื่น ๆ ของเซอร์ฟคอร์ป ภายใต้ภาระผูกพันตามสัญญาที่มีผลผูกพันในการรักษาความลับ
 • ผู้ประมวลผลบุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงิน) ที่อยู่ที่ใดก็ได้ในโลก ภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างในส่วน H นี้
 • ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือศาล ตามขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การใช้ หรือการป้องกันสิทธิตามกฎหมาย
 • ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือศาล ตามขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การใช้ หรือการป้องกันสิทธิตามกฎหมาย
 • ผู้ซื้อบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เราขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงในกรณีของการปรับโครงสร้างองค์กร เลิกกิจการ หรือเลิกกิจการ)
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไซต์ของเราใช้โฆษณา ปลั๊กอิน หรือสินค้าและบริการของบุคคลที่สาม หากคุณเลือกที่จะโต้ตอบกับโฆษณา ปลั๊กอิน เนื้อหา หรือเชื่อมต่อกับสินค้า/บริการดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามก่อนที่จะโต้ตอบกับโฆษณาเหล่านั้น

หากเราว่าจ้างผู้ประมวลผลบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผู้ประมวลผลจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่มีผลผูกพันในการ: (i) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเราเท่านั้น และ (ii) ใช้มาตรการเพื่อปกป้องความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 1. การทำโปรไฟล์

บทสรุป – การทำโปรไฟล์                  

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจอัตโนมัติและการจัดทำโปรไฟล์

เราไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจอัตโนมัติและการทำโปรไฟล์

 1. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

บทสรุป การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้รับในประเทศอื่น ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากออสเตรเลียไปยังผู้รับนอกออสเตรเลียซึ่งไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจศาลที่เพียงพอ สำหรับสหภาพยุโรปและ EEA เราจะดำเนินการดังกล่าวบนพื้นฐานที่เรากำหนดภาระผูกพันตามสัญญากับฝ่ายปฏิบัติการตามกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายนี้

 

เนื่องจากลักษณะธุรกิจระหว่างประเทศของเซอร์ฟคอร์ป เราจึงถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายในเซอร์ฟคอร์ปไปยังบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในส่วน H ข้างต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ ด้วยเหตุนี้เราจึงถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นที่อาจมีกฎหมายและข้อกำหนดการปฏิบัติตามการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างไปจากประเทศที่บังคับใช้ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากออสเตรเลียไปยังผู้รับที่อยู่นอกออสเตรเลียซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป EEA หรือเขตอำนาจศาลที่เพียงพอ เราจะดำเนินการดังกล่าวบนพื้นฐานของข้อสัญญามาตรฐานที่รับประกันการปฏิบัติตามนโยบายนี้

โปรดทราบว่าเมื่อคุณถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยตรงไปยังหน่วยงานของเซอร์ฟคอร์ปที่จัดตั้งขึ้นนอกประเทศออสเตรเลีย เราจะไม่รับผิดชอบต่อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น อย่างไรก็ตาม เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตั้งแต่จุดที่เราได้รับข้อมูลนี้ ตามข้อกำหนดของนโยบายนี้

 

 

 

 1. ความปลอดภัยของข้อมูล

บทสรุปความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งถึงเราจะถูกส่งอย่างปลอดภัย


เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการทำลาย การสูญหาย การเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และรูปแบบการประมวลผลอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเปิด การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตจึงไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งถึงเราโดยใช้อินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองและคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งมายังเรานั้นถูกส่งอย่างปลอดภัย

 1. ความถูกต้องของข้อมูล

บทสรุป - ความถูกต้องของข้อมูล

เราดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง อัปเดต และถูกลบหรือแก้ไขทันทีหากมีข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้อง


เราดำเนินการทุกขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่า:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการประมวลผลอย่างถูกต้อง และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ผ่านประมวลผลที่ไม่ถูกต้อง (โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล) จะถูกลบหรือแก้ไขทันที

เราอาจขอให้คุณยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นครั้งคราว

 1.    การลดขนาดข้อมูล

บทสรุป การลดขนาดข้อมูล

เราดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อจำกัดปริมาณข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผลให้เหลือเท่าที่จำเป็น


เราดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราประมวลผลนั้นจำกัดอยู่เพียงข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นตามสมควรโดยเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

 1. การเก็บรักษาข้อมูล

บทสรุป - การเก็บรักษาข้อมูล

เราดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นโดยเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

 

เราดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลตามระยะเวลาขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น เกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

 1. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่อนุญาตให้ระบุตัวตนได้ตราบเท่าที่:
 2. เรารักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับคุณ (เช่น ในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้บริการของเรา หรือคุณถูกรวมอยู่ในรายชื่อผู้รับจดหมายของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยังไม่ได้ยกเลิกบริการ)
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นในการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ โดยมีพื้นฐานทางกฎหมายที่ถูกต้อง (เช่น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมอยู่ในสัญญาระหว่างเรากับนายจ้างของคุณ และเรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของเราและปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้สัญญานั้น หรือเมื่อเรามีภาระผูกพันตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือจนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมและไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ หรือตราบใดที่ยังมี ภาระผูกพันในการเก็บรักษาตามกฎหมาย)

เพิ่มเติม:

 1. ระยะเวลา:
 2. ระยะเวลาจำกัดที่บังคับใช้ภายใต้กฎหมายบังคับใช้ (เช่น ระยะเวลาใดๆ ที่บุคคลใดๆ สามารถยื่นข้อเรียกร้องทางกฎหมายกับเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) และ
 3. ระยะเวลาเพิ่มอีกสิบสอง (12) เดือนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาจำกัดดังกล่าว ในขอบเขตที่เราจำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น (เพื่อที่ว่าหากบุคคลยื่นข้อเรียกร้อง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาจำกัด เรายังคงสามารถจ่ายได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการระบุข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องนั้น)

และ:

 1. นอกจากนี้: หากมีการเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาเพิ่มเติมตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องนั้น เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปแม้การลบข้อมูลจะขัดแย้งกับข้อกำหนดในการปกป้องผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือหากการประมวลผลมีความจำเป็นอื่นๆ ในการดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

ในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ในย่อหน้า (2)(a) และ (2)(b) ข้างต้น เราจะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้อยู่ในการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ยกเว้นในขอบเขตที่ข้อมูลจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียกร้องทางกฎหมายหรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

เมื่อระยะเวลาในย่อหน้า (1), (2) และ (3) ข้างต้น เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนด เราจะ:

 • ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างถาวร; หรือ
 • ไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 1. สิทธิ์โดยชอบธรรมทางกฎหมายของคุณ

บทสรุป – สิทธิ์โดยชอบธรรมทางกฎหมายของคุณ

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์หลายประการ รวมถึง: สิทธิ์ที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิในการขอแก้ไขส่วนที่ไม่ถูกต้อง สิทธิ์ในการขอให้ลบหรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมรายอื่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม และสิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล ในบางกรณี จำเป็นต้องแสดงหลักฐานระบุตัวตนของคุณก่อนที่เราจะสามารถให้สิทธิเหล่านี้มีผลได้


ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ:

 • สิทธิ์ที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา (อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราไม่สามารถให้ประโยชน์สูงสุดจากไซต์ สินค้า หรือบริการของเราแก่คุณได้ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา เช่น เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้หากไม่มีรายละเอียดที่จำเป็น)
 • สิทธิ์ในการขอเข้าถึงหรือสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น
 • สิทธิ์ในการขอแก้ไขความไม่ถูกต้องใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ
 • สิทธิ์ในการร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมาย:
  • การลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ
  • การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ
 • สิทธิ์ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องบางอย่างไปยังผู้ควบคุมรายอื่น ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง และอุปกรณ์อ่านข้อมูลทั่วไป ตามขอบเขตที่เกี่ยวข้อง
 • ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความยินยอมของคุณ สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมนั้น (โปรดสังเกตว่าการเพิกถอนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลใด ๆ ที่ดำเนินการก่อนวันที่เราได้รับแจ้งการเพิกถอน และไม่ป้องกันการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอาศัยฐานกฎหมายอื่น ๆ ที่มีอยู่) และ
 • สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล (โดยเฉพาะ หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่คุณอาศัยอยู่ หรือที่คุณทำงานอยู่ หรือที่เกิดการละเมิดที่ถูกกล่าวหา แต่ละรายการถ้ามี)

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมต่อไปนี้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ:

·         สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณโดยเราหรือในนามของเรา ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ และ

·          สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณโดยเราหรือในนามของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางโดยตรง

 

 

 

 

 

สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ

หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์ หรือถามคำถามเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้หรือข้อกำหนดอื่นใดของนโยบายนี้ หรือเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดไปที่ https://www.servcorp.co.th/en/privacy/ หรือติดต่อผ่านข้อมูลที่ให้ไว้ในข้อ V ด้านล่าง

โปรดทราบว่า:

 • ในบางกรณี จำเป็นต้องแสดงหลักฐานระบุตัวตนของคุณก่อนที่เราจะให้สิทธิเหล่านี้มีผล และ
 • ในกรณีที่คำขอของคุณกำหนดให้ต้องระบุข้อเท็จจริงเพิ่มเติม (เช่น การพิจารณาว่าการประมวลผลใดๆ ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้หรือไม่) เราจะตรวจสอบคำขอของคุณอย่างสมเหตุสมผลทันที ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร
 1. คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

บทสรุป - คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน


เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์หรือใช้แอป โดยทั่วไปเราจะตั้งค่าคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ หรืออ่านคุกกี้ที่มีอยู่แล้วบนอุปกรณ์ของคุณ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณเสมอตามที่จำเป็น ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราใช้คุกกี้เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เบราว์เซอร์ของคุณ และในบางกรณี จะรวมถึงการตั้งค่าและพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้เราปรับปรุงไซต์ของเราให้ดีขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บทสรุป - ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราควบคุมการใช้งานไซต์ของเราทั้งหมด


การใช้ไซต์ สินค้า หรือบริการทั้งหมดของเราอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราเป็นประจำ ซึ่งสามารถอยู่ในเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านไฮเปอร์ลิงก์ https://www.servcorp.co.th/en/terms-and-conditions/  เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เรา อาจจะทำให้เป็นบางครั้งบางคราว

 1. การตลาดทางตรง

บทสรุป – การตลาดทางตรง

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ สินค้า หรือบริการที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถยกเลิกการสมัครฟรีได้ตลอดเวลา


เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อติดต่อคุณผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ ไดเร็กเมล์ หรือรูปแบบการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ สินค้า หรือบริการที่คุณอาจสนใจ หากเราจัดหาไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับคุณ หรือหากคุณขอรับจดหมายข่าวของเรา เราอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ สินค้า หรือบริการ โปรโมชั่นที่กำลังจะมาถึง และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจให้กับคุณ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่คุณให้ไว้กับเรา โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้าตามขอบเขตที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

จดหมายข่าวของเรามีพิกเซลการติดตาม พิกเซลการติดตามเป็นกราฟิกที่มองไม่เห็นในอีเมล HTML จุดประสงค์คือเพื่อสร้างไฟล์บันทึกเมื่อมีการเปิดอีเมล และเพื่อบันทึกลิงก์ที่เปิดใช้งานจากจดหมายข่าว และวิเคราะห์ข้อมูลนี้ในภายหลัง สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถระบุความสำเร็จของแคมเปญจดหมายข่าวของเราและเพิ่มประสิทธิภาพจดหมายข่าวของเรา เช่น เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลและข้อเสนอที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณมากขึ้น

คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับรายชื่ออีเมลส่งเสริมการขายของเราได้ตลอดเวลา เพียงคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครที่อยู่ในอีเมลส่งเสริมการขายทุกฉบับที่เราส่ง หลังจากที่คุณยกเลิกการสมัคร เราจะไม่ส่งอีเมลส่งเสริมการขายเพิ่มเติมถึงคุณ แต่ในบางกรณี เราจะติดต่อคุณต่อไปตามขอบเขตที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของไซต์ สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่คุณร้องขอ

 1. ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

บทสรุป - กระบวนการสมัครออนไลน์

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของกระบวนการสมัครออนไลน์ของเรา


เรามีขั้นตอนการสมัครงานออนไลน์ โดยข้อมูลที่คุณส่ง รวมถึงไฟล์ใดๆ ที่คุณอัปโหลด จะถูกถ่ายโอนผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ข้อมูลการสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณจะถูกส่งไปยังแผนกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องสำหรับงานที่เป็นปัญหาเท่านั้น และ/หรือไปยังบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับใบสมัคร ทุกฝ่ายจะปฏิบัติต่อเอกสารการสมัครของคุณด้วยความระมัดระวังสูงสุดและเก็บเนื้อหาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร เราจะเก็บเอกสารการสมัครของคุณไว้เป็นเวลาหกเดือน หลังจากนั้นเราจะลบและ/หรือทำลายสำเนาใด ๆ เว้นแต่เราได้ทำสัญญาจ้างงานกับคุณ หากเราต้องการเก็บเอกสารการสมัครของคุณไว้ในกลุ่มผู้สมัครของเรา เราจะติดต่อคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในระหว่างการสื่อสารนี้ เราจะให้โอกาสคุณแสดงความยินยอมในการจัดเก็บเอกสารของคุณต่อไป ไม่ว่าคุณจะมีแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่หรือไม่ก็ตาม บัญชีผู้สมัครของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเก็บต่อไป เว้นแต่คุณจะปิดการใช้งาน นี่เป็นการเปิดโอกาสให้คุณสมัครงานอื่นๆ กับเราได้

โปรดทราบว่าใบสมัครที่ส่งถึงเราทางอีเมลจะถูกโอนมาให้เราในรูปแบบที่ไม่ได้เข้ารหัส เราขอแนะนำให้คุณใช้พอร์ทัลแอปพลิเคชันออนไลน์หากเป็นไปได้

 1. ผู้เยาว์

บทสรุป - ผู้เยาว์

ไซต์ของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้เยาว์และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยเจตนา


ไซต์ของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้เยาว์และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยเจตนา

 1. โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอื่น ๆ

บทสรุปโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอื่น ๆ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของเพจเซอร์ฟคอร์ปบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอื่น ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอแคมเปญโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย

 

 

 

ปุ่มโซเชียลมีเดีย
เราอาจใช้ปุ่มโซเชียลมีเดียสำหรับ Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn และ Xing (และหน้าโซเชียลมีเดียอื่นที่คล้ายคลึงกัน) บนเว็บไซต์ของเรา ปุ่มโซเชียลมีเดียไม่ได้รวมเป็นปลั๊กอินผ่าน iFrame แต่มีเพียงลิงก์ไปยังหน้าตัวแทนบริษัทของเรา (“เพจเซอร์ฟคอร์ป”) บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้อง จะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียดังกล่าวเมื่อคลิกที่ปุ่มโซเชียลมีเดีย

เพจเซอร์ฟคอร์ปบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
เราดูแลรักษาเพจของเซอร์ฟคอร์ปบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อทำการตลาดและโปรโมตสินค้าและบริการของเรา เมื่อเราจัดทำเพจเซอร์ฟคอร์ปบนโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เราเป็นผู้ควบคุมร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าว เราดำเนินการเซอร์ฟคอร์ปเพจโดยอยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับ Facebook และ Instagram, Pinterest, WeChat, WhatsApp, LINE, YouTube, LinkedIn และ Xing (รวมถึง Kununu) เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของบริษัทดังกล่าวแต่ละแห่งเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลที่พวกเขาดำเนินการและรายละเอียดการติดต่อของบริษัทดังกล่าว

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเพจเซอร์ฟคอร์ปของเราทั้งที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน

ผู้เยี่ยมชมที่ลงทะเบียน: เราประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไซต์ของเรา (เช่น การระบุตัวตนผู้ใช้) รายละเอียดส่วนบุคคล และรายละเอียดการติดต่อ (เช่น ข้อมูลโปรไฟล์ที่แชร์) เรายังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นจากการแบ่งปันเนื้อหา การแลกเปลี่ยนข้อความ และการสื่อสาร เรายังอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ หากผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ผู้เยี่ยมชมที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียน: เราประมวลผลข้อมูลนามแฝง เช่น สถิติและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้เยี่ยมชมกับเนื้อหาบนเพจเซอร์ฟคอร์ปของเรา (กิจกรรมหน้าเพจ การดูเพจ เช่น ข้อมูล การเข้าถึง ข้อมูลประชากรทั่วไป ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจตามอายุ , เพศ, ประเทศ, เมือง, ภาษา) การประเมินความสำเร็จของโฆษณาของเรา และการวิเคราะห์อื่นๆ เราไม่สามารถรวมข้อมูลที่ใช้นามแฝงเข้ากับคุณสมบัติการระบุแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น รายละเอียดชื่อ) และด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะระบุผู้เยี่ยมชมแต่ละรายที่ไม่เปิดเผยชื่อได้

เราไม่รับผิดชอบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ภายในเพจของเซอร์ฟคอร์ป เช่น เกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชันโต้ตอบ การแชร์ และการให้คะแนน

เพจของเซอร์ฟคอร์ปหรือการปรากฏตัวของเซอร์ฟคอร์ปบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเป็นเพียงหนึ่งในหลายทางเลือกในการติดต่อเราหรือรับข้อมูลจากเรา อีกทางเลือกหนึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลของเซอร์ฟคอร์ปและสถานะองค์กรได้คือผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

การกำหนดเป้าหมาย

ตามที่อธิบายเพิ่มเติมในนโยบายคุกกี้ของเรา (ดูหัวข้อ (M) ด้านบน) เราอาจใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราเพื่อขออนุญาตในการแสดงโฆษณาของเซอร์ฟคอร์ปที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณบน Facebook ในการดำเนินการดังกล่าว เรากำหนดให้ Facebook อาศัยข้อมูลที่รวบรวมโดยพิกเซลของ Facebook เพื่อสร้างกลุ่มผู้ใช้ Facebook ที่จะเป็นผู้รับชมแคมเปญโฆษณาของเรา (หรือเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง)

สำหรับการสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง เราและ Facebook Ireland ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมร่วมกัน และได้เข้าสู่ภาคผนวกของผู้ควบคุมของ Facebook เพื่อกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่กำหนดไว้ในที่นี้ และ Facebook Ireland มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดใช้งานสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย Facebook Ireland หลังจากการประมวลผลร่วมกัน

คุณสามารถดูรายละเอียดการติดต่อที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Facebook Ireland ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงพื้นฐานทางกฎหมายและวิธีใช้สิทธิ์ของคุณต่อ Facebook Ireland ได้ในนโยบายข้อมูลของ Facebook Ireland ที่ https://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook ยังอาจใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นผู้ใช้ Facebook ที่มีความสนใจหรือโปรไฟล์คล้ายกันกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาของเราไปยังกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ สำหรับการประมวลผลดังกล่าว Facebook จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และประกาศความเป็นส่วนตัวจะนำไปใช้กับการประมวลผลนี้

คุณสามารถดูการตั้งค่าโฆษณา Facebook ของคุณและอัปเดตการตั้งค่าของคุณกับ Facebook ได้ตลอดเวลา

 1. รายละเอียดของผู้ควบคุม

บทสรุป - รายละเอียดของผู้ควบคุม

มีหน่วยงานของเซอร์ฟคอร์ปหลายแห่งที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมตามวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดการติดต่อที่แตกต่างกัน ผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดการติดต่อที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้

 

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ ผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องคือ:

ประเทศ

ผู้ควบคุม

ช่องทางติดต่อ

ออสเตรเลีย

Servcorp Administration Pty Ltd

privacy@servcorp.com.au

สิงคโปร์

Servcorp Serviced Offices Pte. Ltd.

privacy@servcorp.com.sg

นิวซีแลนด์

Servcorp New Zealand Limited

privacy@servcorp.co.nz

ฟิลิปปินส์

Servcorp Bonifacio, Inc.

privacy@servcorp.com.ph

ไทย

Servcorp Thai Holdings Ltd.

privacy@servcorp.co.th

มาเลเซีย

Amalthea Nominees (Malaysia) Sdn Bhd

privacy@servcorp.com.my

ซาอุดิอาราเบีย

Jeddah Branch of Servcorp Square Pte Ltd

privacy@servcorp.me

ยูเออี

Servcorp Limited Liability Company Servcorp (L.L.C.)

privacy@servcorp.ae

กาตาร์

Servcorp Qatar L.L.C.

privacy@servcorp.com.qa

คูเวต

Servcorp Aswad Real Estate Company W.L.L

privacy@servcorp.com.kw

บาห์เรน

Servcorp BFH W.L.L

privacy@servcorp.bh

เลบานอน

Servcorp Phoenicia SAL

privacy@servcorp.com.lb

ตุรกี

Servcorp İş Merkezi İşletmeciliği Limited Şirke

(Servcorp Business Centres Operation Limited Liability Partnership)

privacy@servcorp.com.tr

ฝรั่งเศส

Servcorp Edouard VII SARL

privacy@servcorp.fr

เบลเยียม

Servcorp Brussels Sprl

privacy@servcorp.be

อังกฤษ

Servcorp UK Limited

privacy@servcorp.co.uk

เยอรมนี

Servcorp Berlin GmbH

privacy@servcorp.de

สหรัฐอเมริกา

Servcorp Manhattan LLC

privacy@servcorp.com

จีน

Servcorp Business Service (Beijing) Co., Ltd

privacy@servcorp.com.cn

ญี่ปุ่น

Servcorp Co-working GK

privacy@servcorp.co.jp

 

เซอร์ฟคอร์ปยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราด้วยช่องทางดังต่อไปนี้ ในช่วงเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์

โทร: +61 2 9231 7500

โพสต์: เรียน: นโยบายความเป็นส่วนตัว

เซอร์ฟคอร์ป

ชั้น XX อาคาร XX

เลขที่ XX

ประเทศไทย

อีเมล: Privacy@servcorp.com

ภาคผนวก 1 – บทบัญญัติเฉพาะของประเทศ

บทสรุป – บทบัญญัติเฉพาะของประเทศ

ในภาคผนวกนี้ เราได้กำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับบางประเทศ โปรดทราบว่าข้อกำหนดในภาคผนวกนี้ใช้เฉพาะกับประเทศที่ระบุเท่านั้น


(1) เยอรมนี

 (R) การตลาดทางตรง

ขั้นตอนการสมัครรับจดหมายข่าว (แบบเลือกรับ 2 ครั้ง)

หากคุณยื่นคำขออย่างชัดเจน เราจะส่งจดหมายข่าวของเราในหัวข้อที่คุณเลือกตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของเรา โปรดทราบว่าการจัดส่งจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่คุณได้ยืนยันคำขอสมัครสมาชิกของคุณอย่างชัดเจนอีกครั้งภายในขอบเขตของขั้นตอนการเลือกรับแบบเลือกรับ 2 ครั้ง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนจดหมายข่าวจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งและปรับแต่งจดหมายข่าวโดยเฉพาะ (เช่น เพื่อส่งถึงคุณด้วยชื่อของคุณ) คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งจดหมายข่าวได้ตลอดเวลาโดยมีผลในอนาคต เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิกถอนความยินยอมของคุณ จดหมายข่าวแต่ละฉบับจะมีลิงก์ที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสามารถติดต่อเราโดยตรงเพื่อให้เราดำเนินการเพิกถอนของคุณได้ เราได้ให้รายละเอียดความยินยอมที่มอบให้เราในอีเมลการเลือกรับแบบสองครั้ง

(T) ผู้เยาว์

ไซต์ของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ผู้เยาว์ และเราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยเจตนา (ยกเว้นผู้สมัคร) หากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เรา จะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองให้ความยินยอมหรือตกลงรับความยินยอมจากผู้เยาว์เท่านั้น ต้องระบุรายละเอียดการติดต่อของพ่อแม่หรือผู้ปกครองให้เราเพื่อโน้มน้าวเราให้ยินยอมหรืออนุมัติจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ข้อมูลนี้และข้อมูลของผู้เยาว์จะได้รับการประมวลผลตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราพบว่าผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปีได้ส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เราโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เราจะลบข้อมูลนั้นทันที