1. เซอร์ฟคอร์ปให้บริการ..
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Social Media การตลาดทางเลือกใหม่สำหรับบริษัทขนาดเล็ก

Social Media การตลาดทางเลือกใหม่สำหรับบริษัทขนาดเล็ก

สิงหาคม 2556 | เซอร์ฟคอร์ป

ในยุคสมัยที่สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางในโลก ธุรกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดนี้ในการขยายตลาด อย่างกว้างขวาง เนื่องจากโดยปกติแล้วธุรกิจขนาดเล็กมักไม่มีปัจจัยอย่างเงินทุนหรือทรัพยากร อื่นๆเหมือนกับบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้นกลยุทธ์ของการใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ในการทำการตลาดจึงเป็นกลยุทธที่ มีประสิทธิผลและเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการทำการตลาดแข่งกับธุรกิจขนาดใหญ่  แต่อย่างไรก็ตามการมีตัวตนอยู่ในสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่ เพียงพอ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กควรเรียนรู้วิธีการใช้สังคมออนไลน์ให้ได้ ประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าและประสิทธิผลที่สูงสุดในการทำการตลาด

บทความจาก Forbes.com ได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กควรระวังเมื่อเริ่มใช้สังคมออ นไลน์ในการทำธุรกิจก็คือผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กบางรายมักทำผิดพลาดด้วยการ ทุ่มเทให้กับสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปจนลืมคำนึงถึงเวลาที่ใช้ เพราะถึงแม้ว่าการเข้าร่วมมีตัวตนในสื่อสังคมออนไลน์จะสามารถทำได้ฟรี แต่การใช้เวลากับทุกสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นการเสียเวลาโดยไม่จำ เป็น เพราะเวลาถือเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของธุรกิจขนาดเล็ก  ธุรกิจขนาดเล็กจึงควรเริ่มจากการวิจัยกลุ่มลูกค้าเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนเองนั้นเข้าร่วมอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ตัวไหน มากที่สุด เมื่อเลือกสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมได้แล้ว สิ่งที่สำคัญต่อจากนั้นคือการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อ เนื่อง การทำการตลาดบนสังคมออนไลน์คือการมีปฏิสัมพันธ์กันสองฝ่ายคือเจ้าของธุรกิจ และผู้บริโภค ถ้าผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กสนใจเพียงแค่การนำเสนอธุรกิจของตนโดยที่ขาดการ โต้ตอบกับลูกค้า ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการมีบัญชีชื่อสังคมออนไลน์ไว้แต่ไม่ได้มีกิจกรรมร่วม กับผู้บริโภค

 

ภาพอินโฟกราฟฟิกต่อไปนี้ http://www.intuit.com/websites/small-business-social-media-infographic/ ช่วยให้เห็นภาพว่าสื่อสังคมออนไลน์สามารถช่วยธุรกิจขนาดเล็กได้อย่างไรบ้าง เมื่อผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สังคมออนไลน์ก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด