1. เซอร์ฟคอร์ปให้บริการ..
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. โปรแกรมลอยัลตี้เซอร์ฟคอร์ป

โปรแกรมลอยัลตี้เซอร์ฟคอร์ป

ธันวาคม 2554 | เซอร์ฟคอร์ป

ที่เซอร์ฟคอร์ปเราเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด สามารถเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ และธุรกิจของคุณต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองได้ทันท่วงที เซอร์ฟคอร์ป รอยัลตี้โปรแกรม จึงต้องการที่จะมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับลูกค้าสำนักงานเสมือนเพื่อเป็นบริการ ต่อเนื่อง ให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และประหยัดต้นทุนได้มากกว่า

 • 20% จากยอดใช้จ่ายของคุณในทุกๆ เดือนจะถูกนำไปสมทบเป็นคะแนนสะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบท
 • คุณสามารถดูจำนวนคะแนนสะสมได้จากใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่าย และนำคะแนนสะสมนี้มาใช้แลกสิทธิพิเศษ ดังนี้:

 

Virtual Upgrade

เมื่อ ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น และคุณกำลังต้องการพื้นที่สำนักงานจริงๆ Virtual Upgrade สามารถช่วยคุณได้โดยใช้คะแนนสะสมที่มีอยู่ เปลี่ยนเป็นส่วนลดในการให้เช่าสำนักงานพร้อมบริการของเซอร์ฟคอร์ป ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Virtual Upgrade

Virtual Pause

หาก ธุรกิจของคุณประสบกับปัญหา ซึ่งเป็นผลให้คุณต้องพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น Virtual Pause สามารถช่วยคุณได้โดยใช้คะแนนสะสมที่มีอยู่เป็นส่วนลดในค่าใช้บริการสำนักงาน เสมือนได้ถึง 3 เดือนโดยที่ยังคงรักษาที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เดิมเอาไว้ ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ Virtual Pause

ข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับ Virtual Upgrade

 1. คะแนนสะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบทใช้ได้เฉพาะบริษัทผู้เช่าที่ปรากฏ ในสัญญาเช่าของสำนักงานเสมือน
 2. คะแนนสะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบท จะใช้ได้กับบริษัทที่ปรากฎในสัญญาเช่าสำนักงานเสมือน เพื่อใช้ในการเช่าพื้นที่สำนักงานพร้อม บริการโดยต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารเช่า หมายเหตุ : คะแนนสะสมสามารถใช้เป็นส่วนลดในส่วนของค่าเช่าออฟฟิศเท่านั้น ไม่สามารถนำมาลด ค่าเช่าสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ค่าภาษี ค่ามัดจำ และบริการต่างๆได้
 3. ผู้เช่าสำนักงานเสมือนต้องจ่ายค่ามัดจำเป็นจำนวน เงิน 1 ถึง 2 เดือนของค่าเช่า พร้อมกับมีผู้รับรอง 1 ท่านสำหรับ ค่าเช่าสายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ และต้องลงนามในสัญญาเช่าเช่นเดียวกับการเช่าสำนักงานพร้อมบริการตามปกติและ ใช้กฎข้อบังคับตามสัญญาเช่านั้นๆ ทุกประการ
 4. สัญญาเช่าขั้นต่ำ 1 เดือน
 5. สามารถแบ่ง คะแนนสะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบท ไปใช้ในมากกว่า 1 สถานที่ตั้งในแต่ละเมือง
 6. คะแนนสะสมไม่สามารถนำมาใช้ลดค่าใช้จ่ายในการเช่า ห้องประชุมได้
 7. ลูกค้าไม่สามารถใช้ คะแนนสะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบทเพี่อชำระค่าใช้จ่ายทึ่คงค้างอยู่ในส่วนของสำนักงานเสมือน หรือสำนักงานพร้อมบริการได้
 8. คะแนนสะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบท ไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 9. คะแนนสะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบทสามารถสะสมได้จากค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานเสมือน และใช้ได้ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
 10. คะแนน สะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบท จะถูกลบไปเมื่อมีการยกเลิกการเช่าสำนักงานเสมือนโดยฝ่ายหนึ่งของคู่สัญญา ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ A) โดยการเขียนเป็นลายลักษ์อักษร เพื่อขอยกเลิก b)ยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในเวลาที่กำหนด
 11. เมื่ออัพเกรดเป็นสำนักงานพร้อมบริการแล้ว คุณจะได้หมายเลขสมาชิกใหม่ และ คะแนนสะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบท จะเริ่มต้นที่ 0 คะแนน
 12. คะแนนสะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบทจะหมดอายุภายใน 5 ปีนับจากวันที่คุณเริ่มนับคะแนน
 13. เซอร์ฟคอร์ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมสะสมคะแนนดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

ข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับ Virtual Pause

 1. สามารถ ใช้คะแนนสะสมเพื่อระงับการใช้บริการสำนักงานเสมือนชั่วคราวได้สูงสุดถึง 3 เดือนต่อปี และสามารถแบ่งใช้เป็นช่วงระยะเวลา หรือจะใช้ภายในครั้งเดียวก็ได้
 2. คะแนนสะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบท จะใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าสมาชิกสำนักงานเสมือนเท่านั้น ค่าบริการนอกเหนือจากนี้จะชำระตามปกติ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาเช่า
 3. ในกรณีที่ คะแนนสะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบทไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในรอบบัญชีนั้น สมาชิกจะต้องจ่ายเพิ่มในครึ่งของค่าใช้จ่ายนั้น
 4. ค่า เช่า หรือค่าสมาชิกสำนักงานเสมือนจะเกิดขึ้นต่อเนื่องทันทีหลังจากสิ้นสุดช่วง ระงับการใช้บริการชั่วคราว เป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 2 เดือน และจะต้องชำระเต็มจำนวน การแจ้งขอยกเลิกจะไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลานี้ ถ้าหากสมาชิกต้องการยกเลิกบริการหลังจากใช้สิทธิ Virtual Pause จะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหนึ่งเดือน และจะมีผลในใบแจ้งหนี้รอบถัดไป
 5. ไม่สามารถใช้ สิทธิประโยชน์ Virtual Pause ในการชำระรอบบัญชีสุดท้าย หรือค่าเช่าที่ค้างชำระ หรือค่าบริการที่ค้างชำระ ได้
 6. เซอร์ฟคอร์ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมสะสมคะแนนดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 7. สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียม *การระงับสัญญาตามที่กำหนดไว้
 8. ใน ระหว่างการระงับสัญญา โทรศัพท์จะถูกโอนไปที่ระบบฝากเสียงข้อความจดหมายจะถูกจัดเก็บเพื่อให้มา รับ และไม่สามารถใช้บริการห้องรับรองทางธุรกิจ ห้องประชุม และการบริการงานเลขานุการ
 9. คะแนนสะสมเซอร์ฟคอร์ป รีเบทจะหมดอายุภายใน 5 ปีนับจากวันที่คุณเริ่มนับคะแนน
 10. สถานะ การเป็นสมาชิกเซอร์ฟคอร์ป รอยัลตี้โปรแกรม จะถูกยกเลิก และจะไม่มีการสะสมคะแนน เมื่อมีการยกเลิกการเช่าสำนักงานเสมือนโดยฝ่ายหนึ่งของคู่สัญญา ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ A) โดยการเขียนเป็นลายลักษ์อักษร เพื่อขอยกเลิก b)ยกเลิกเนื่องจากไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในเวลาที่กำหนด

(*) ค่าธรรมเนียมการระงับสัญญา:

สถานที่ตั้ง

ค่าธรรมเนียมการระงับสัญญา

ออสเตรเลีย

AUD 10 ต่อเดือน

นิวซีแลนด์

NZD 10 ต่อเดือน

ญี่ปุ่น

JPY 1,500 ต่อเดือน

จีน

CNY 200 ต่อเดือน

ฮ่องกง

HKD 70 ต่อเดือน

สิงคโปร์

SGD 10 ต่อเดือน

กัวลาลัมเปอร์

MYR 25 ต่อเดือน

กรุงเทพ

THB 250 ต่อเดือน

ฟิลิปปินส์

PHP 400 ต่อเดือน

ยุโรป

EUR 15 ต่อเดือน

บาห์เรน

BHD 5 ต่อเดือน

ดูไบ

AED 30 ต่อเดือน

กาต้า

QAR 30 ต่อเดือน

ซาอุดิอารเบีย

SAR 30 ต่อเดือน

คูเวต

KWD 2 ต่อเดือน

ตุรกี

USD 8 ต่อเดือน

อินเดีย

INR 400 ต่อเดือน

อังกฤษ

GBP 10 ต่อเดือน

สหรัฐอเมริกา

USD 10 ต่อเดือน